Apoštolát – starostlivosť o chorých


  • našou hlavnou charizmou a apoštolátom je starostlivosť o chorých. Podľa možností a potrieb Cirkvi môžeme prijať aj iné apoštolské práce, ale so zreteľom na naše hlavné poslanie
  • v súčasnosti svoje sily a schopnosti dávame do služieb chorým v našej vlastnej nemocnici - v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej ulici
  • slúžime chorým podľa vzoru našej zakladateľky Apolónie Radermecherovej a patrónky svätej Alžbety Uhorskej, ktoré s neúnavnou láskou ponúkali svoju službu núdznym, chorým, chudobným a všetkým tým, ktorí potrebovali ich pomoc a lásku
  • pracujeme najmä ako zdravotné sestry, lekárky, ošetrovateľky, sanitárky, laborantky, niektoré sestry slúžia prácou v podateľni, práčovni, kuchyni alebo na ekonomickom úseku
  • rozmanitým spôsobom na rôznych oddeleniach nemocnice slúžime chorým a trpiacim a snažíme sa napĺňať odkaz našej patrónky svätej Alžbety:

„Musíme tu byť jeden pre druhého,
lebo Boh nám ukázal, že On je tu pre nás.“

sv. Alžbeta Uhorskáobr1„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“

Mt 15,40obr1„Služba pri chorých sa má konať vždy z lásky,
a nie za odmenu alebo odplatu.“

Apolónia Radermecherová