Ako to bolo na začiatku...


obr1
Matka Apolónia Radermecherová
13.august 1622

  • Apolónia Radermecherová prišla do Nemocnice sv. Alžbety v Aachene
  • tu sa takmer 5 rokov stará o chorých, opravuje a zariaďuje priestory pre chorých v nemocnici, opravuje a zariaďuje kostol sv. Alžbety
  • všetky svoje práce i ťažkosti zveruje každý deň dobrému Pánu Bohu...
  • s láskou slúži chorým podľa vzoru sv. Alžbety a sv. Františka, ktorí sa celkom odovzdali službe Bohu a blížnym - chudobným, chorým, slabým, unaveným, blúdiacim

obr1
sv. František z Assisi
obr1
sv. Alžbeta
 
Služba pri chorých sa má konať vždy z lásky
a nie za odmenu alebo odplatu.

Apolónia Radermecherová

5. máj 1626
  • Apolónia prijíma rehoľné rúcho III. rádu sv. Františka spolu s ďalšími dvoma sestrami
  • tri rehoľné sľuby skladá na smrteľnej posteli
31. december 1626
  • Apolónia zomiera
  • jej prvé spolusestry skladali sľuby až po jej smrti
  • Apolónia neplánovala založiť rehoľnú spoločnosť... Ale Božie plány boli iné... z tohoto malého semiačka postupne vznikali rehoľné domy v rôznych krajinách...
Bratislaa 1738